Informacje ogólne o kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

UWAGA! 

WAŻNE ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH!

Dnia 30 września br. zostało podpisane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

treść Rozporządzenia

Nowe przepisy regulują m.in. krótszy czas kursów i specjalizacji, możliwość zwalniana z modułów i/lub jednostek modułowych oraz zaliczania staży na podstawie doświadczenia zawodowego uczestnika kształcenia. 

28 października br. został opublikowany Komunikat w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych. W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego. Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjnoprogramowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

 

Ogólne wymogi kwalifikacyjne na poszczególne rodzaje kształcenia:
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1. posiadają prawo wykonywania zawodu
2. pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1. posiadają prawo wykonywania zawodu,
2. posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1. posiadają prawo wykonywania zawod

Informacje o poszczególnych typach kształcenia znajdują się w zakładkach (specjalizacje, kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne)
Szczegółowych informacji na temat kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych udzielają pod numerem telefonu: 
  • 32 264 74 75 wewn. 28 - mgr Agnieszka Banasikowska - Pełnomocnik Rektora oraz Paulina Walczak - pracownik Rektoratu
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?