fbpx

Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Dla Kandydata

Informacje o studiach drugiego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO

750x100 pix mgr plus prezent

Rodzaj studiów - studia magisterskie

Tytuł zawodowy - magister pielęgniarstwa
Czas trwania studiów - 4 semestry
Tryb studiów - niestacjonarny

REKRUTACJA ON-LINE - KLIKNIJ

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie tytułu zawodowego licencjat Pielęgniarstwa.
 • Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające realizować najtrudniejsze zadania pielęgniarskie, jak również prowadzić działalność profilaktyczną, organizować i zarządzać jednostkami ochrony zdrowia,  zajmować się promocją zdrowia, prowadzić i nadzorować działalność edukacyjną i leczniczą pracowników służby zdrowia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych jednostkach związanych z ochroną zdrowia. Absolwent zdobędzie umiejętność rozpoznawania podstawowych problemów zdrowotnych, pozna systemy opieki zdrowotnej, podstawy nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania, reguły dotyczące stosowania odpowiednich metod badawczych.

 • Studia II stopnia przygotują do samodzielnego pełnienia szeregu zadań pielęgniarskich, w tym świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią. W tym zakresie absolwent posiądzie i pogłębi umiejętności oceny stanu zdrowia pacjenta i rozpoznawania czynników szkodliwych, rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa, wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oceny wydolności psychofizycznej chorego i możliwości jego rodziny w zakresie samoopieki, organizacji czasu wolnego i odpoczynku w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, dokumentowania procesu pielęgnowania i wykorzystywania informacji do oceny świadczonej opieki, przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

 • Absolwent będzie gotowy do podjęcia działań w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej takich jak: prowadzenie poradnictwa, propagowanie zdrowego stylu życia, nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, przyuczenie chorego do życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowanie zdrowotnych kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.

 • Studia pozwolą na nabycie umiejętności pracy w ramach zespołu opieki zdrowotnej, w tym zdolności do współpracy z innymi uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym, prowadzenia edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych, organizowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, współpracy z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

 • Studia II stopnia przygotują absolwentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM), wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej, podejmowania trudu rozwoju zawodowego własnego.
Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na kierunek Pielęgniarstwo - sudia II stopnia

Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek PIELĘGNIARSTWO - LICENCJAT

STUDIA STACJONARNE:

   • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
   • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)
   • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zdjęcie w formie cyfrowej (preferowany nośnik: CD)
   • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo lub prosimy o zgłoszenie się na badania w WSPS wyznaczonym terminie. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - POBIERZ TUTAJ
   • Oświadczenie - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO - POBIERZ TUTAJ
   • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690)

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce