Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Dla Kandydata

- Fizjoterapia

 • Fizjoterapeuta wykonuje zawód medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej i/lub psychicznej chorego.
 • Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Fizjoterapeuta w ramach zespołu rehabilitacyjnego współpracuje z lekarzem prowadzącym oraz lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej.
 • Student w toku studiów uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, planowania kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę.
 • Absolwent kierunku fizjoterapia w trakcie studiów uzyskał wiadomości i umiejętności niezbędne do: pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i upośledzeń intelektualnych, przywracania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia, prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania.
 • Absolwent kierunku fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne), sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu inwalidów aadaptacyjnej aktywności ruchowej, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży.
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - NOWOŚĆ !!!
 • Terapia zajęciowa jest umiejscowiona międzyobszarowo w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz w zakresie nauk społecznych.Jako jedna z form leczniczych terapia zajęciowa może oddziaływać na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną człowieka na zwiększenie sprawności i siły danej grupy mięśni lub kończyn. Koncepcja leczenia dąży do tego, aby osoba dotknięta schorzeniem lub urazem nie pozostała bezczynna przez dłuższy horyzont czasowy.
 • Zgodnie z obecną wiedzą medyczną i pedagogiczną jest ważne aby możliwie jak najwcześniej wprowadzić czynną formę różnorodnych zajęć, stopniowo przechodząc do coraz intensywniejszych czynności i pracy aż do momentu osiągnięcia pełnej sprawności fizycznej i ogólnej aktywności ruchowej. Dlatego też osoba prowadząca warsztaty lub ćwiczenia manualne powinna posiadać wykształcenie kierunkowe oraz niezbędne kwalifikacje w przedmiotowym zakresie działalności. Nieustannie zdobywać wiedzę w obrębie wielu technik pracy, które mogą służyć jako czynnik motywująco - usprawniający. Ponadto od terapeuty wymaga się odpowiedniego przygotowania pedagogicznego oraz ogólnych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, medycyny ratunkowej oraz innych dziedzin.
 • W szerszym znaczeniu terapia zajęciowa to celowe działanie rehabilitacyjne, o charakterze zajęć ciągłych: ruchowych, muzycznych i plastycznych, pozwalające na realizację pasji studenta. Ma na celu ogólne podnoszenie jakości życia, samopoczucia psychicznego i rozwoju człowieka. Wyróżnia się następujące rodzaje terapii: arteterapia, kinezyterapia, ergoterapia, biblioterapia, gry i zabawy ruchowe, choreoterapia, psychorysunek, muzykoterapia, zajęcia artystyczno - rekreacyjne.
  • Według K. Milanowskiej terapia zajęciowa to "pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych zalecanych przez lekarza, a prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej. Jest to więc leczenie za pomocą pracy i zajęcia aspektu leczniczego”.
  • Poprzez łączenie wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej oraz praktycznej terapia zajęciowa jest skutecznym elementem leczniczym prowadzącym do rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.
  • Szeroki wachlarz możliwości, metod i środków stosowanych w terapii pozwala chorym na skuteczne :
   • zdobywanie samodzielności i niezależności motywując tym samym chorych do udziału w życiu społecznym oraz zawodowym.,
   • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
   • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, m.in. przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu a także poprzez poprawę kondycji psychicznej,
   • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

Sylwetka absolwenta (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

 • Absolwent nabędzie umiejętności do prowadzenia warsztatów, indywidualnych zajęć usprawniających (własna działalność), na których osoby niepełnosprawne fizycznie lub psychicznie będą uczyły się radzenia sobie z codziennością i podstawowymi czynnościami życiowymi przy jednoczesnym wykorzystaniu gier i zabaw stosowanymi w terapii. Poznają wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia warsztatów od muzykoterapii, przez zajęcia relaksacyjne do technik informatycznych.
Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na kierunek fizjoterapia

Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek ZDROWIE PUBLICZNE

 • Podanie o przyjęcie na studia >>> pobierz 
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz kserokopia suplementu (oryginały do wglądu)
 • 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy. POBIERZ TUTAJ
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, (wpłata na konto WSPS 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690),

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS