Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dla Kandydata

KIERUNKI I i II STOPIEŃ

STUDIA i STOPNIA

Ratownictwo medyczne

Studia RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia wyższe zawodowe stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania - 6 semestrów
Tytuł zawodowy - licencjat
REJESTRACJA ON-LINE
piel lic i stopnia

Studia PIELĘGNIARSTWO

Studia wyższe zawodowe stacjonarne
Czas trwania - 7 semestrów
Tytuł zawodowy - licencjat
REJESTRACJA ON-LINE
piel pomost

Studia PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

Studia uzupełniające
Czas trwania - 7 semestrów
Tytuł zawodowy - licencjat
REJESTRACJA ON-LINE

 

STUDIA II STOPNIA

zdr publicz mag 

Studia ZDROWIE PUBLICZNE

Studia wyższe niestacjonarne
Czas trwania - 4 semestry
Tytuł zawodowy - magister zdrowia publicznego
 piel lic mag

Studia PIELĘGNIARSTWO magisterskie

Studia wyższe niestacjonarne
Czas trwania - 4 semestry
Tytuł zawodowy - magister pielęgniarstwa

- Fizjoterapia

 • Fizjoterapeuta wykonuje zawód medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej i/lub psychicznej chorego.
 • Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Fizjoterapeuta w ramach zespołu rehabilitacyjnego współpracuje z lekarzem prowadzącym oraz lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej.
 • Student w toku studiów uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, planowania kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę.
 • Absolwent kierunku fizjoterapia w trakcie studiów uzyskał wiadomości i umiejętności niezbędne do: pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i upośledzeń intelektualnych, przywracania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia, prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania.
 • Absolwent kierunku fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne), sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu inwalidów aadaptacyjnej aktywności ruchowej, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży.
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - NOWOŚĆ !!!
 • Terapia zajęciowa jest umiejscowiona międzyobszarowo w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz w zakresie nauk społecznych.Jako jedna z form leczniczych terapia zajęciowa może oddziaływać na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną człowieka na zwiększenie sprawności i siły danej grupy mięśni lub kończyn. Koncepcja leczenia dąży do tego, aby osoba dotknięta schorzeniem lub urazem nie pozostała bezczynna przez dłuższy horyzont czasowy.
 • Zgodnie z obecną wiedzą medyczną i pedagogiczną jest ważne aby możliwie jak najwcześniej wprowadzić czynną formę różnorodnych zajęć, stopniowo przechodząc do coraz intensywniejszych czynności i pracy aż do momentu osiągnięcia pełnej sprawności fizycznej i ogólnej aktywności ruchowej. Dlatego też osoba prowadząca warsztaty lub ćwiczenia manualne powinna posiadać wykształcenie kierunkowe oraz niezbędne kwalifikacje w przedmiotowym zakresie działalności. Nieustannie zdobywać wiedzę w obrębie wielu technik pracy, które mogą służyć jako czynnik motywująco - usprawniający. Ponadto od terapeuty wymaga się odpowiedniego przygotowania pedagogicznego oraz ogólnych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, medycyny ratunkowej oraz innych dziedzin.
 • W szerszym znaczeniu terapia zajęciowa to celowe działanie rehabilitacyjne, o charakterze zajęć ciągłych: ruchowych, muzycznych i plastycznych, pozwalające na realizację pasji studenta. Ma na celu ogólne podnoszenie jakości życia, samopoczucia psychicznego i rozwoju człowieka. Wyróżnia się następujące rodzaje terapii: arteterapia, kinezyterapia, ergoterapia, biblioterapia, gry i zabawy ruchowe, choreoterapia, psychorysunek, muzykoterapia, zajęcia artystyczno - rekreacyjne.
  • Według K. Milanowskiej terapia zajęciowa to "pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych zalecanych przez lekarza, a prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej. Jest to więc leczenie za pomocą pracy i zajęcia aspektu leczniczego”.
  • Poprzez łączenie wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej oraz praktycznej terapia zajęciowa jest skutecznym elementem leczniczym prowadzącym do rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.
  • Szeroki wachlarz możliwości, metod i środków stosowanych w terapii pozwala chorym na skuteczne :
   • zdobywanie samodzielności i niezależności motywując tym samym chorych do udziału w życiu społecznym oraz zawodowym.,
   • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
   • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, m.in. przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu a także poprzez poprawę kondycji psychicznej,
   • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

Sylwetka absolwenta (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

 • Absolwent nabędzie umiejętności do prowadzenia warsztatów, indywidualnych zajęć usprawniających (własna działalność), na których osoby niepełnosprawne fizycznie lub psychicznie będą uczyły się radzenia sobie z codziennością i podstawowymi czynnościami życiowymi przy jednoczesnym wykorzystaniu gier i zabaw stosowanymi w terapii. Poznają wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia warsztatów od muzykoterapii, przez zajęcia relaksacyjne do technik informatycznych.
Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na kierunek fizjoterapia

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM