Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Dla Studenta

STYPENDIA 2018/2019

SZANOWNI STUDENCI !

STYPENDIA BĘDĄ WYPŁACANE PO 25 DNIU KAŻDEGO MIESIĄCA

W sprawach stypendiów, zwłaszcza wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 32 264 74 75, wew. 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

WNIOSKI ZBIERAJĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ W CZASIE DYŻURÓW W POKOJU NR 6:
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA - DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr KAROL MAZUR - KIEROWNIK DS PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY

DYŻURY W STYCZNIU:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

GODZ. 8:00 - 16:00

SOBOTY - 12, 19  stycznia

GODZ. 8:00 - 13:00

 

 Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomoga), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Z PRZEPISU WYNIKA IŻ PRZERWA MIĘDZY UKOŃCZENIEM STUDIÓW I STOPNIA A ROZPOCZĘCIEM STUDIÓW II STOPNIA NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZA NIŻ ROK!

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW MOŻNA SKŁADAĆ PO ROKU STUDIOWANIA (PO DWÓCH SEMESTRACH), CZYLI ZA CAŁY BIEŻĄCY ROK AKADEMICKI. WNIOSKI BĘDĄ ZBIERANE TYLKO OD 24 WRZEŚNIA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2018!

WNIOSKI NA STYPENDIUM SOCJALNE, NA STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAPOMOGĘ MOŻNA SKŁADAĆ CAŁY ROK AKAD., ALE  ŻEBY MIEĆ PRZYZNANE OD PAŹDZIERNIKA NALEŻY JE SKŁADAĆ OD 24 WRZEŚNIA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA. WNIOSKI ZŁOŻONE PÓŹNIEJ BĘDĄ ROZPATRYWANE I PRZYZNANE JUŻ OD MIESIĄCA W KTÓRYM ZOSTAŁY ZŁOŻONE, TZN. JEŚLI WNIOSEK WPŁYNIE DO 10 DNIA MIESIĄCA TO STYPENDIUM BĘDZIE PRZYZNANE ZA DANY MIESIĄC, JEŚLI PO 10 DNIU MIESIĄCA, TO ZOSTANIE PRZYZNANE OD MIESIĄCA NASTĘPNEGO, NP: wniosek złożony do 10 grudnia - stypendium od grudnia, wniosek złożony 11 grudnia - stypendium od stycznia.

 

DO WNIOSKÓW NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE RODO

Świadczenia pomocy materialnej:
 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
 • zapomoga
Nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
Przysługują, nie dłużej niż przez 3 lata, studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli kontynuuje kształcenie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego.

 

 Adresaci pomocy materialnej dla studentów:

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
  Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
  Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
  Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o ukończeniu studiów na innym kierunku studiów mającym wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 • zapomogi.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Natomiast poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać łącznie (także stypendium rektora dla najlepszych studentów łącznie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni oraz środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Warunki ubiegania się o świadczenia

Stypendium socjalne

Może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu maksymalnie 950 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Do wniosku o stypendium socjalne dołącza się zaświadczenia io dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta i jego rodziny oraz oświadczenie o samodzielności finansowej (w przypadku studentów posiadających już swoją rodzinę) oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów.

Samodzielnośc finansowa:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 3):

 1. W przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  1. ukończył 26. rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2
 2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5 ust.1 i kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1456, z późń. zm)
  4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem).Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.
Do wniosku o stypendium specjalne dla niepełnopsrawnych należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią arytmetyczną ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:
 • pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów, drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku oraz o nieukończniu innych studiów.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Zapomogę

Może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń.

  • REGULAMIN STYPENDIALNY
  • ZASADY USTALANIA DOCHODU

Okres przyznawania świadczeń.
   • Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na rok akademicki, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki.
   • Stypendia przyznawane w uczelni student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – do pięciu miesięcy.
   • Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.
   • Stypendia i zapomogi student może otrzymywać przez okres studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, z tym że stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student może otrzymać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Zasada ta nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczęli je w terminie roku kalendarzowego od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia. Studenci ci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia także na pierwszym roku studiów drugiego stopnia według osiągnięć uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innego kierunku studiów.

Dokumenty do pobrania:

VII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY UCZELNI WYŻSZYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM - NEW

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Towarzyszyła im międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tej tematyce.

-Jestem przekonany, że udział w wydarzeniu autorytetów naukowych, studentów oraz ratowników medycznych przyczyni się do propagowania wiedzy i umiejętności, tak potrzebnych przy ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Z pewnością przyczyni się do tego też podjęta przez dąbrowską uczelnię przy organizowaniu konferencji współpraca międzynarodowa - napisał Jarosław Gowin, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w liście do władz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej (wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznych obchodów 100-lecia miasta) i prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej. Natomiast prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada – konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej oraz prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz, konsultant krajowy ds. chirurgii dziecięcej (rektor dąbrowskiej WSPS) objęli patronat naukowy nad zawodami i konferencją naukowo-warsztatową.

-100-lecie Dąbrowy Górniczej to okazja, by przypomnieć, że miasto stale się rozwija, a dąbrowska WSPS i jej działalność stanowią ważny element tego procesu. A panu Zbigniewowi Podrazie, lekarzowi, dziedzina medycyny i ratownictwo medyczne są szczególnie bliskie - podkreślił Robert Koćma, doradca prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej.

VII Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym, odbyły się 20, 21 i 22 maja tego roku. Miały miejsce w ośrodku "Orle Gniazdo" w Hucisku k. Zawiercia, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Do współpracy zaproszono m.in. Państwową Straż Pożarną, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach oraz Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. 20 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja o charakterze naukowo – warsztatowym. Zaproszenie na nią przyjęli oprócz polskich uczonych również reprezentanci środowisk medycznych z Republiki Czeskiej i Ukrainy. Wykładom przysłuchiwała się licznie zgromadzona publiczność, głównie ratownicy medyczni z całego regionu i studenci. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Krystyn Sosada, który przypomniał największą katastrofę budowlaną naszego regionu, 28 stycznia 2006 roku na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Tu w wyniku zawalenia się dachu hali śmierć na miejscu poniosło 65 osób (kolejne 2 zmarły w szpitalu), a 160 zostało rannych.

-Musimy pamiętać, że ratownictwo medyczne to system, obejmuje ratowników, lekarzy, pielęgniarki, ale i ambulanse. I zawsze najważniejszy jest tu pacjent z obrażeniami ciała, który ma trafić tam gdzie otrzyma pomoc. W Katowicach w akcji ratowniczej brały udział 2563 osoby, m.in. ok. 200 ratowników, 1000 policjantów, 1000 strażaków. Dowodziła tylko jedna osoba, generał Janusz Skulich, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. To była skuteczna akcja, (także z powodu bliskości licznych na Śląsku placówek medycznych) choć bardzo trudna. Panował wówczas 17-stopniowy mróz, ale w ogóle nie czuliśmy zimna. Najważniejsza była jej pierwsza część, gdy nie było prądu, panowała ciemność, a wiadomości, które otrzymywaliśmy były ze sobą sprzeczne. Jednak, co istotne osoby poszkodowane otrzymały na czas właściwą pomoc. Szczegóły tego wydarzenia warto przypomnieć, teraz, gdy zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży i wszystkie służby muszą być w pełnej gotowości - wylicza prof. Sosada.

Także inni prelegenci skupili się na wyzwaniach współczesnego ratownictwa medycznego w Polsce i Europie. Np. prof. Bohosiewicz omówił idee powstania CUD-ów, Centrów Urazowych dla Dzieci. Zwłaszcza, że najmłodsi są bardzo specyficznymi pacjentami i stanowią ok. 18,04 proc. populacji w Polsce i 16,8 proc. w woj. śląskim. Natomiast dr n. med. Natalia Iżycka, wykładowca Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego i przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Lekarskiego we Lwowie przedstawiła zasady ratownictwa w czasie działań wojennych. (Dr Iżycka była m.in. organizatorem służb ratowniczych w czasie "Pomarańczowej rewolucji" i protestów w 2013 i 2014 r. na Majdanie w Kijowie).

-Czego możemy się od siebie wzajemnie nauczyć, Polacy i Ukraińcy? Lekarze i ratownicy medyczni z Ukrainy tego jak zreorganizować ratownictwo medyczne, właśnie przechodzimy na Ukrainie ten proces. Natomiast my możemy nauczyć Europę Zachodnią tego jak zakładać i szkolić grupy społecznych ratowników. Służby ratowników wolontariuszy są bardzo popularne w naszym kraju i ciągle pojawiają się nowe osoby, które chcą się do nas przyłączyć. Na terenie Ukrainy przeszkoliliśmy już prawie 20 tys. osób. Doradzaliśmy służbom medycznym z Izraela, USA. Umiejętności radzenia sobie w czasie działań wojennych, które pokazujemy doskonale sprawdzają się także w czasie klęsk żywiołowych, powodzi, pożarów, czy działań terrorystycznych - stwierdza dr Iżycka.

W czasie konferencji Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego o problematyce ratownictwa w czasach kryzysu mówili także Wiktor Wiktorowicz Szafranskyi i Tatiana Timoszenko, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

-To bardzo ważna tematyka, zwłaszcza w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, na które nasza uczelnia skieruje ratowników wraz nowocześnie wyposażonym ambulansem specjalistycznym, który stanowi część mobilnego Centrum Symulacji Medycznej. Warto zaznaczyć, że takie centrum posiadamy jako jedyna placówka niepubliczna w Polsce. Na co dzień właśnie w centrum prowadzone są zajęcia praktyczne dla studentów - tłumaczy Roman Szopa, kanclerz WSPS w Dąbrowie Górniczej.

Ubiegłorocznym zwycięzcą VI Ogólnopolskich Zawodów Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym w Bielsku-Białej został zespół reprezentujący WSPS, dlatego w tym roku tej uczelni przypadła rola organizatora. W tym roku uczestniczyli w zawodach studenci z kierunków: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, lekarskiego oraz wojskowo-lekarskiego z całej Polski (20 załóg, po 3 osoby w każdej). Studenci reprezentowali uniwersytety medyczne i uczelnie niepubliczne.

-Zawody są miejscem gdzie, adepci ratownictwa medycznego podnoszą umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne z zakresu wytycznych postępowania ratunkowego oraz udzielania medycznych czynności ratunkowych osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia - wyjaśnia Piotr Szwedziński, sędzia główny zawodów, wykładowca dąbrowskiej WSPS.

Uczestnicy zwycięskiego zespołu z ub. roku byli teraz sędziami pomocniczymi.

-Najpierw byliśmy pozorantami, osobami, które udawały poszkodowanych w wypadku, rok temu uczestnikami zawodów, teraz zasiadamy w gronie sędziów. Zawód ratownika to to, czym chcę się zajmować w życiu. Właśnie piszę pracę dyplomową o zastosowaniu farmakoterapii we wstrząsie kardiogennym, gdy serce nie pompuje tyle krwi, ile potrzebuje organizm. Udział w zawodach na pewno pomaga w zdobyciu dodatkowych cennych umiejętności, poznaniu tematyki i uczy współpracy w grupie, to taki przedsmak tego z czym mamy do czynienia później w pracy - mówi Kamila Ryłko, która wraz z Kamilem Sokołą i Mateuszem Wilkiem reprezentowała WSPS rok temu.

Dąbrowski zespół doskonale najlepiej wykonał wówczas zadania ratowania potrąconego rowerzysty i udzielenia pomocy poszkodowanym w pożarze w laboratorium. W sumie dąbrowianie musieli wykonać 7 zadań. Podobnie było w tym roku. Uczestnicy musieli się zmierzyć m.in. z ratowaniem dziecka z ostrym atakiem astmy, udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej po upadku z wysokości w jaskini (doradcą zadania był Michał van der Coghen, wykładowca WSPS i ratownik Grupy Jurajskiej GOPR, a samo ćwiczenie wykonano... w jednej z jurajskich jaskiń) i niesieniem pomocy ofiarom wypadku samochodowego (tu utrudnieniem były panujące ciemności i zadymienie, do tego poszkodowani utknęli we wraku pojazdu).

-Baliśmy się właśnie ratowania dzieci. Są bowiem znacznie bardziej wymagające od dorosłych, bardziej wrażliwe, ale poradziliśmy sobie i z tym zadaniem - tłumaczy Grzegorz Strzelczyk, który wraz z Iwo Stefaniakiem i Danielem Bulą reprezentowali gospodarzy.

Zgodnie z regulaminem konkursu, dąbrowianie wystąpili poza konkursem. Za rok chcą więc, ponownie wziąć udział w zawodach, by walczyć o zwycięstwo.

W tym roku najlepszą drużyną okazali się reprezentanci Akademii Techniczno- Humanistyczną z Bielska Białej  W przyszłym roku, to ich uczelnia zorganizuje kolejne zawody. Tegoroczni zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody. Wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć pokazy jednostek specjalistycznych oraz w czasie wolnym spróbować swoich sił w czasie jazdy na segwayach.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM