Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Dla Studenta

Dziekanat

KONTAKT
tel.: 32 264 74 75 wew. 12 oraz 13
GODZINY PRACY DZIEKANATU - PAŹDZIERNIK
Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 15:00
Niedziela 8:00 - 14:00
 • Martyna Hibner - Kierownik Dziekanatu
 • Patrycja Brachaniec - Specjalista ds. Studenckich
 • Małgorzata Zysek - Specjalista ds. Studenckich
 • Justyna Lis - Specjalista ds. Studenckich
 

Dyżury Studenckie Dziekana Wydziału Społeczno-Medycznego
mgr Agnieszka Banasikowska

PAŹDZIERNIK 2019

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 8:30 - 15:30
Sobota 8:00 - 13:00

Informacje o kierunku ZDROWIE PUBLICZNE

zdrowie publiczne 

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe,

Tytuł zawodowy - licencjat, 
Czas trwania studiów - 6 semestrów, 
Tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - zdrowie publiczne
 • Absolwenci tej specjalności zostaną przygotowani do wszechstronnej oceny aspektów zdrowotnych warunków pracy i nauki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki BHP, wypadkowości, urazowości oraz możliwości kontroli i ochrony środowiska człowieka. Posiądą wiedzę z zakresu identyfikacji czynników szkodliwych oraz zmniejszania ich wpływu na zdrowie oraz na występowanie chorób zawodowych i cywilizacyjnych.
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pełnienia nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Posiadając głęboką wiedzą specjalistyczną z zakresu wirusologii, parazytologii, epidemiologii, immunologii, mikrobiologii, chorób zakaźnych oraz toksykologii, będzie umiał prowadzić dochodzenia epidemiologiczne w różnych sytuacjach, prowadzić nadzór nad bezpieczeństwem produkcji żywności, prowadzić badania epidemiologiczne, znać problemy związane z sanitarnym zabezpieczeniem granic.
 • Perspektywy zatrudnienia: placówki systemu ochrony zdrowia oraz inne sektory gospodarki w zakresie BHP, stacje sanitarno-epidemiologiczne, placówki ochrony zdrowia, placówki edukacyjne, tj. żłobki, przedszkola, szkoły itp., zakłady pracy, w których bardzo istotne są problemy związane z epidemiologią (zakłady produkcji żywności, wytwórnie i miejsca obrotu przedmiotami użytku, obiekty produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami, obiekty obrotu żywnością, środki transportu żywności, zakłady żywienia zbiorowego otwarte, zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego).
 • Dietetyka i zdrowie
 • Absolwent tej specjalności będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.
 • Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP), oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.
 • Perspektywy zatrudnienia: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS