Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Zdrowie publiczne - Nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Czas trwania studiów: 2 semestry (350 godzin)
Koszt studiów: 1500 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1700 zł za semestr dla pozostałych osób

 • Sylwetka absolwenta:
 • Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pełnienia nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Posiadając głęboką wiedzą specjalistyczną z zakresu wirusologii, parazytologii, immunologii, mikrobiologii, chorób zakaźnych oraz toksykologii, a także epidemiologii, prowadzić nadzór nad bezpieczeństwem produkcji żywności, prowadzić badania epidemiologiczne (opisowe, analityczne i eksperymentalne). Absolwent będzie także dysponować wiedzą z zakresu organizacji i funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce oraz wybranych krajach europejskich, będzie umieć zorganizować pomoc medyczną w przypadku wystąpienia epidemii, a także znać zabezpieczenia sanitarne granicy między Polską a krajami nie należącymi do Unii Europejskiej.
Absolwent będzie umieć prowadzić nadzór epidemiologiczny w:
 • różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, oddziałach dializ, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach i prewentoriach, hospicjach stacjonarnych, przychodniach, ośrodkach zdrowia i przychodniach, stacjach pogotowia ratunkowego, medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach rehabilitacji leczniczej),
 • placówkach edukacyjnych (żłobki, przedszkola, szkoły),
 • zakładach pracy (zakłady produkcji żywności, wytwórnie i miejsca obrotu przedmiotami użytku, obiekty produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami, obiekty obrotu żywnością, środki transportu żywności, zakłady żywienia zbiorowego),
 • zakładach użyteczności publicznej (domy pomocy społecznej, noclegownie, ustępy publiczne, obiekty świadczące usługi hotelarskie, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej, obiekty komunikacji publicznej, przejścia graniczne, tereny rekreacyjne).
Absolwent opanuje także wiedzę z zakresu prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w związku z:
 • wystąpieniem przypadków chorób zakaźnych (w tym chorób tropikalnych),
 • chorobą zawodową,
 • zatruciami pokarmowymi,
 • pojawiającymi się chorobami o nieznanej etiologii,
 • skażeniami środowiska naturalnego.
 • Absolwent tych studiów podyplomowych może podjąć pracę w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz we wszystkich wymienionych wyżej placówkach, w których sprawy sanitarno-epidemiologiczne mają zasadnicze znaczenie.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS