fbpx

Naukowa i administracyjna organizacja Wydawnictwa Naukowego WSPS

 • 1. Etyka publikacyjna - obowiązujące standardy 

 Wydawnictwo Naukowe WSPS opiera swoją działalność na poniższych wdrożonych procedurach etycznych, wg których:

a) zgłoszenie propozycji wydawniczej powinno nastąpić na dedykowanym formularzu (Wniosek o nową publikację), opiniowanym przez Radę Wydawniczą oraz Rektora;

b) w kontekście profilu wydawnictwa, jak również przydatności dla odbiorców i zachowania wysokiego poziomu merytorycznego oraz oryginalności;

c) wydawnictwo wykorzystuje dostępne możliwości w celu zapobiegania plagiatom i szerzeniu fałszywych wyników badań;

d) za cel nadrzędny uznano poszanowanie praw autorskich, tym samym przeciwdziałając zjawisku ghostwriting (pominięcie autora) oraz  guest authorship (niesłuszne przypisanie autorstwa);

e) wydawnictwo opiera swoją działalność o wprowadzony wzorzec postępowania: obiektywna recenzja (stanowiąca dokument wewnętrzny WN WSPS), rzetelny proces wydawniczy, a także poszanowanie prawa autora/redaktora do decydowaniu o kształcie i oznaczeniu dzieła;

f) wydawnictwo naukowe przyjęło jednolity standard weryfikacji i akceptacji publikacji do druku, bez względu na rodzaj wniesionej opłaty lub uzyskanego dofinansowania.

 

Zasady dla Wydawcy:

 • Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej  dba o ciągłe kontrolowanie standardów wydawniczych poprzez przestrzeganie obowiązujących zasad etyki wydawniczej  przez wszystkich uczestników procesu wydawniczego.
 • Zasada fair play pozwala na sprawiedliwe i etyczne procedury kwalifikacji i oceny tekstów, które podlegają wyłącznie ocenie merytorycznej. W praktyce oznacza to, że na wartość oceny tekstu nie wpływa rasa, płeć, wyznanie, obywatelstwo czy przekonania autorów.
 • Zasada poufności nakłada na Wydawcę obowiązek zachowania tajemnicy względem osób nieupoważnionych do pozyskania informacji. W związku z czym za osoby upoważnione do pozyskania informacji uważa się osoby uczestniczące w procesie wydawniczym, tj. autor, recenzenci, redaktorzy i osoby związane z procesem wydawniczym danego dzieła.
 • Zasada przejrzystości w zakresie kryteriów przyjmowania tekstów do publikacji. Wydawca kieruje się opinią recenzentów określających wartość naukową pracy, jej oryginalność oraz rzeczywisty wkład w rozwój nauki.
 • Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów, poprzez ochronę praw autorskich i konieczność pozyskania ich zgody przy jakimkolwiek wykorzystaniu ich tekstów przez pracowników WN WSPS.
 • Zasada rzetelności wydawniczej pozwala na wycofanie publikacji w procesu wydawniczego, jeśli zostanie stwierdzone  naruszenie zasady etyki wydawniczej, plagiat lub ghostwriting [wkład w powstanie artykułu wniosła osoba niewymieniona w wykazie autorów lub w podziękowaniach], guest authorship [utwór powstał bez udziału lub ze znikomy wkładem osoby wymienionej w wykazie autorów], z jednoczesnym poinformowaniem stron zainteresowanych.

Zasady dla autorów: 

 • Zasada rzetelności autorskiej obliguje twórców do obiektywnej analizy pozyskanych danych z jednoczesnym wskazaniem źródeł wykorzystanych przy tworzeniu tekstu.
 • Zasada autorstwa pracy obliguje autorów zgłaszających teksty do publikacji dołączenie afiliacji poszczególnych autorów, z jednoczesnym ujawnieniem procentowego udziału poszczególnych osób w procesie tworzenia pracy.
 • Zasada oryginalności obliguje autorów do zagwarantowania oryginalności utworu i poszanowania praw autorskich innych naukowców. Wykryty plagiat lub autoplagiat [wykorzystanie wcześniejszego utworu tego samego autora] jest podstawą odrzucenia pracy.
 • Zasada etyki autorskiej w przypadku rażącego naruszenia skutkuje wdrożeniem procedur zalecanych przez Comittee on Publication Ethics.

Zasady dla recenzentów:

 • Zasada zlecenia wykonania recenzji przez WN WSPS umożliwia recenzentowi [będącemu specjalistą w danej dyscyplinie] wpływ na decyzje w wydawnictwie oraz w porozumieniu z autorem na doskonalenie publikowanego dzieła.
 • Zasada terminowości nakłada na recenzenta obowiązek terminowego dostarczenia recenzji lub ewentualnej negocjacji ustalonego pierwotnie terminu wykonania dzieła.
 • Zasada rzetelności nakłada na recenzenta obowiązek dołożenia starań, aby uczciwie i rzetelnie ocenić wartość pracy w kontekście oryginalności wyników badań, samodzielności, wykorzystania źródeł, poprawności metodologicznej oraz językowej.
 • Zasada obiektywności zakłada przygotowanie recenzji zgodnie z wzorem dostarczonym przez WN WSPS, w formie pisemnej z wykluczeniem krytyki personalnej oraz z zakończeniem rekomendacją o przyjęciu [z ewentualnymi uwagami dotyczącymi poprawek] lub odrzuceniu pracy.
 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów wskazuje na konieczność unikania zależności służbowej i osobistej [pokrewieństwo] pomiędzy recenzentem a  autorem dzieła.

Program antyplagiatowy:

Plagiat.pl – umożliwia ocenę prac dyplomowych oraz monografii i publikacji naukowych. System przeszukuje bazy porównawcze sprawdzając kilkuwyrazowe frazy. Analiza antyplagiatowa ułatwia ocenę samodzielności badanego tekstu oraz wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła. Efektem analizy antyplagiatowej jest dokładny, przejrzysty i odporny na zabiegi edytorskie Raport Podobieństwa.
Dodatkowo prace dyplomowe w procesie recenzji są weryfikowane w JSA.

Stosowane przez Wydawnictwo standardy etyczne oparte są:

 • na zasadach etycznych wypracowanych w ramach współpracy z innymi wydawnictwami naukowymi.

 

 • 2. Procedura recenzji

Jednym z elementów sprzyjających rozwojowi nauki jest poszanowanie do obowiązujących procedur związanych z recenzowaniem złożonych materiałów, tym samym przyczyniając się do możliwości indeksowania przez bazy bibliograficzno-bibliometryczne.

Wdrożone procedury recenzowania zgodne są w zaleceniami  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi w formie broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (link powyżej).

Pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny przyczyniając się do rozwoju nauki poprzez upowszechnianie efektów swoich badań w postaci publikacji posiada wiedzę o konieczności poddania się procedurze recenzowania tekstów naukowych przyjętej w Wydawnictwie Naukowym WSPS.

Po wstępnej analizie zgodności złożonego tekstu z profilem Wydawnictwa Naukowego WSPS i z wymaganiami redakcyjnymi stawianymi AUTOROM, materiał zostaje przekazany do specjalisty w danej dziedzinie - jednego z trzech proponowanych recenzentów, spoza podstawowej jednostki naukowej autora.    

WAŻNE:
Teksty nie spełniające standardów pracy naukowej i nie wpisujące się w profil Wydawnictwa Naukowego WSPS będą zwracane autorom wraz z informacją uzasadniającą podjętą decyzję. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROCEDURY RECENZOWANIA

 • Każda recenzja powinna mieć formę pisemną i powinna zostać złożona na formularzy obowiązującym w Wydawnictwie Naukowym WSPS (Formularz recenzji - dokumenty wewnętrzne WN).
 • Recenzja powinna odnosić się do wszystkich części przygotowanego szablonu i powinna zawierać rzeczowe i merytoryczne uzasadnienie przeznaczenia ocenianego tekstu.
 • Czas wykonania recenzji nie powinien przekroczyć 8 tygodni.
 • WN WSPS przekazuje otrzymane recenzje autorom w celu ustosunkowania się do opinii recenzenta. W przypadku konieczności dokonania zmian i poprawy recenzowanego tekstu autorzy zobowiązani są do  ponownego złożenia poprawionego tekstu w terminie 30 dni od momentu otrzymania recenzji.
 • Jeśli recenzent wyraźnie podkreślił konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych ma prawo wnioskować o ponowne przesłanie pierwotnie recenzowanego tekstu w celu dokonania poprawności wprowadzonych zmian.
 • Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta tekst przesyłany jest do dodatkowej, niezależnej recenzji. Ostateczna decyzja jest konsultowana z Radą Wydawniczą.
 • Recenzja powinna być wykonana przez samodzielnego pracownika naukowego, czyli posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach, z wąskich i specjalistycznych dziedzin lub w przypadku fachowego opracowania praktycznego, recenzja może zostać wykonana u specjalisty legitymującego się tytułem doktora.
 • Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej, osobistej lub rodzinnej z autorem recenzowanej pracy. W związku z tym zaleca się powierzenie recenzji osobom spoza jednostki podstawowej.


 • Recenzent jednocześnie zobowiązany jest do:
 1. wydania rzetelnej i obiektywnej opinii ocenianego materiału w kontekście stopnia innowacyjności w spojrzeniu na problematykę zagadnienia, wartości naukowej pracy, stopnia samodzielności – szczególnie w kontekście poszanowana prawa autorskiego (plagiat, autoplagiat);
 2. zachowanie bezstronności i rzetelności w ocenie recenzowanego tekstu – szczególnie w przypadku gdy naukowe przekonania recenzenta są odmienne od opinii autorów;
 3. zachowania poufności na każdym etapie pracy recenzenckiej;
 4. wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie;
 5. wykonanie kompletnej recenzji na przygotowanym formularzu dostarczanym przez Wydawnictwo Naukowe WSPS.
 • 3. Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Naukowe WSPS  prowadzi działalność koncentrującą się na:

a) koordynowaniu działalności wydawniczej inspirowanej pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez pracowników Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego;
b) organizacji procesu wydawniczego obejmującego: współpracę z autorami i recenzentami, współpracę z podmiotem zewnętrznym realizującym usługi redakcyjne, korektorskie i drukarskie;
c) współpracę z jednostkami naukowymi i administracyjnymi WSPS;
d) wdrożeniu procedur mających na celu usprawnienie nadzoru merytorycznego nad wydawanymi publikacjami, archiwizowanie, udostępnianie i ich dystrybucję;
e) wdrożeniu procedur zapewniających sprawną obsługę administracyjną i finansową WN WSPS;
f) wszelkie inne prace związane z płynnym i rzetelnym funkcjonowaniem Wydawnictwa Naukowego.

Obowiązujące procedury wydawnicze:
1)  Pracownik chcący zgłosić publikację do wydania powinien złożyć kompletnie wypełniony wniosek „Zgłoszenie propozycji wydawniczej”.
2) Wniosek powinien uwzględniać źródło finansowania wydania – zaopiniowany przez Dyrektora Wydawnictwa Naukowego i Biblioteki w porozumieniu z Kanclerzem i kwesturą WSPS.
2) Wniosek następnie zostaje zaopiniowany przez wyznaczone osoby tj. Rektora lub osoby przez niego wyznaczone – zgoda musi być jednoznacznie zawarta na formularzu.
3) Publikacja zgłoszona jako propozycja wydawnicza musi spełniać wymogi celowości, etyki, naukowości oraz ujednolicenia redakcyjnego.
4) Osobą odpowiedzialną za spełnienie wymagań zakwalifikowania pracy jako monografia naukowa lub rozdział (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r.  w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej § 9 i § 10) jest autor i redaktor publikacji.
5) W Wydawnictwie Naukowym obowiązują stosowne umowy oraz procedury regulujące porządek prowadzonych działań.
6) Dzieło przekazane do WN WSPS oceniane jest pod kątem uwzględnienia wytycznych technicznych – redakcyjnych oraz merytorycznych, a następnie zostaje skierowane do niezależnej recenzji.
7)  Dokument po recenzji przekazany jest do naniesienia ewentualnych uwag a następnie przesłany zostaje do jednostki realizującej zlecenie wydawnicze, w którym zawarta jest korekta językowa, skład i opracowanie graficzne, projekt okładki oraz druk.
8) Wersja przekazana do WN WSPS po uwzględnieniu sugestii recenzenta stanowi ostateczną wersję pracy i zostaje przekazana do składu – nie ma już możliwości jej edycji i wprowadzania dodatkowych uwag lub wniosków.
8) Autor/autorzy/ redaktor  uczestniczy w procesie wydawniczym i posiada możliwość zgłaszania sugestii związanych z layoutem oraz obowiązek zatwierdzenia ostatecznej wersji pracy.
9)  W momencie pisemnego potwierdzenia akceptacji pracy przez autora/autorów/redaktora ustaje możliwość dokonywania zmian w tekście. W wyjątkowych sytuacjach – z odpowiednim uzasadnieniem – Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Biblioteki może podjąć inną decyzję.
10) Standardowo wielkość nakładu ustala się w granicach od 100 do 300 egzemplarzy.
11) Termin wydania książki w zależności od objętości, jakości jej przygotowania przez autora i stopnia skomplikowania wynosi do 6 miesięcy od momentu złożenia książki po recenzji – termin ten jest ustalany indywidulanie przy uwzględnieniu wpływu czynników niezależnych.
12) Zasady wydania książki są określone w umowie autorskiej, przy czym Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ostatecznych decyzji w kwestii rozwiązań typograficznych, projekcie graficznym oraz odpowiada za poprawki edytorskie.
13) Wydawnictwo Naukowe przy współpracy z Biblioteką rozsyła egzemplarze obowiązkowe, autorskie oraz promocyjne w ramach wymiany bibliotecznej.

 

 • 4. Obowiązujące dokumenty

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej w celu naukowej i administacyjnej organizacji działalności funkcjonuje w oparciu o:

a) Regulamin działalności Wydawnictwa Naukowego WSPS;
b) zgłoszenie propozycji wydaniwczej;
c) standaryzowany wzór recenzji wydawniczych, przystosowanych do konkretnego typu publikacji naukowej;
d) umowy wydawnicze przystosowane do konkretnego typu wykonywanego zadania;
e) procedurę recenzji oraz wydawniczą.

 

W przypadku pytań związnych z przygotowaniem zgłoszenia propozycji wydawniczej oraz pozostałych związanych z działalnością wydawniczą uprzejmie proszę o kontakt:

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Biblioteki WSPS
Estera Różycka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 264 74 75 wew. 24

 

„Co by było, gdyby ich nie było ?”