fbpx

UMIĘDZYNARODOWIENIE

UMIĘDZYNARODOWIENIE I WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI 

 

 1. Wdrażane innowacje i inne osiągnięcia uczelni

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej stopniowo i sukcesywnie rozbudowuje swoją strukturę funkcjonowania o wdrażanie szeroko pojętych innowacji, umiędzynarodowienie kształcenia oraz wymianę doświadczeń z ośrodkami zagranicznymi. W tym celu Uczelnia przygotowuje, nie tylko umowy skierowane do zagranicznych ośrodków akademickich, ale też i internetową bazę e-learningową oraz platformę internetową umożliwiającą studentom, zarówno z Polski jak i z zagranicy zdobywanie wiedzy oraz informacji.

 1. Udział w międzynarodowych programach
 2. Pod koniec września 2018 roku Uczelni udało się uzyskać kartę ECHE Erasmus+ uprawniającą do składania wniosków w ramach funduszy europejskich w obrębie programu.
 3. Dnia 11.06.2019 roku Uczelnia przystąpiła do udziału w sieci programu Eurodesk Polska. Program ten skierowany jest do młodzieży, osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji młodzieżowych. Eurodesk Polska jest siecią organizacji działających w ponad 35 krajach.
 4. W 05.102019-11.10.2019 roku przedstawiciel uczelni WSPS brał udział w wyjeździe studyjnym w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” odbywającym się na University College London w Wielkiej Brytanii. Projekt ten pozwolił władzom Uczelni na przygotowanie merytorycznej systematycznej strategii rozwoju w ramach stopniowego umiędzynarodowienia kształcenia oraz określenia jasnych i przejrzystych zasad mobilności tj. wymiany studentów pomiędzy ośrodkami naukowymi.
 5. Współpraca z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami i uczelniami:

 1. Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu (umowa 01.03.2016).
 2. Państwowy Uniwersytet Pedagogicznym w Sumach (umowa od 03.02.2020)
 3. Preszowski Uniwersytet na Słowacji. (umowa od 04.03.2020)
 4. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (umowa od 20.10.2020)
 5. Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uście nad Łabą (umowa od 07.12.2020)
 6. Pozostałe informacje

Studenci Uczelni WSPS mają możliwość wyjeżdżania na międzynarodowe studenckie letnie szkoły do Tarnopola na Ukrainie. Program „Międzynarodowej studenckiej szkoły letniej” zapewnia studentom z całego świata możliwość poszerzenia horyzontów komunikacji międzynarodowej, dzielenia się doświadczeniem akademickim i nauki edukacji medycznej w różnych krajach. Do tej pory w wydarzeniu uczestniczyło 1000 studentów z Polski, USA, Kanady, Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji, Kazachstanu, Egipt, Gruzji, Uzbekistanu, Indonezji i Ukrainy.

            Wraz z perspektywicznym rozwojem całego programu i pogłębiania procesu umiędzynarodowienia, uczelnia planuje podjęcia projektów badawczych o charakterze innowacyjnym i pionierskim w dziedzinie nauk z kierunków studiów, których kształcenie prowadzi. Za priorytetową orientację geograficzną, WSPS uznaje ośrodki badawcze oraz uniwersytety z państw sąsiadujących z Polską, tj. Czechy, Słowacja oraz Ukraina.

 1. W 2015 roku WSPS zorganizowała medyczną, międzynarodową konferencją naukowo-warsztatową „Organizacja i funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce i Europie”. Zaproszenie na nią przyjęli oprócz polskich uczonych również reprezentanci środowisk medycznych z Republiki Czeskiej i Ukrainy.
 2. Uczelnia w październiku 2019 podjęła współpracę z obywatelem Stanów Zjednoczonych, absolwentem Chicago Loyola University, który realizował zajęcia z języka angielskiego dla pielęgniarek.

c)     W październiku 2020, uczelnia WSPS złożyła wraz z uniwersytetami w Preszowie (Słowacja) oraz Usti nad Labą (Czechy), wniosek w ramach programu Erasmus+.
Program pt. Partnership for Digital Education Readiness, wychodzący naprzeciw wyzwaniom w edukacji w czasach pandemii Covid-19. W lutym (10.02.2021) WSPS otrzymał decyzję, że projekt został zatwierdzony do realizacji. Projekt jest obecnie realizowany od marca 2021 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 „Co by było, gdyby ich nie było ?”