ZAPYTANIE OFERTOWE - EKSPERTYZA DEDYKOWANYCH TREŚCI NAUCZANIA METODĄ SYMULACJI MEDYCZNEJ

                                                                                
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przygotowanie Ekspertyzy dedykowane treści nauczania metodą symulacji medycznej, w ramach projektu pt. „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: 2/2018/MCSM/POWER 5.3 data: 15 czerwca 2018.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie ekspertyzy: dedykowane treści nauczania metodą symulacji medycznej.
Kod CPV 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Przygotowanie i opracowanie dokumentu w postaci Ekspertyzy dedykowane treści nauczania metodą symulacji medycznej, celem której będzie właściwe określenie jakie efekty kształcenia w ramach jakiego przedmiotu oraz w ramach jakiego tematu medycznego mają być realizowane treści programowe z użyciem metod symulacji medycznej w różnych formach realizacji. Ekspertyza niezbędna jest celem wdrożenia rozwiązań związanych z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu pt. „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Działania 5.3 wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do:
 • przygotowania i opracowania autorskiego dokumentu w postaci Ekspertyzy dedykowane treści nauczania metodą symulacji medycznej . Przez dokument o charakterze autorskim rozumienie się utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994. Nr 24 poz. 83 z późn.zm) nie stanowiący jednocześnie opracowania innego utworu, stworzony indywidualnie dla Zamawiającego,
 • przekazania egzemplarza utworu w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf oraz word/rtf na rzecz Zamawiającego,
 • przeniesienie na Zmawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich do wyżej wymienionego utworu oraz umożliwienie korzystania utworu zgodnie z umową, w tym do publikacji, rozpowszechniana utworu, jego opracowywania oraz przedrukowywania itp.
4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

Wyniki oceny ofert będą dostępne w jego siedzibie oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. oraz na stronie internetowej www.wsps.pl. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek udostępnić wnioskodawcy protokół postępowania (z wykluczeniem załączników do protokołu).

W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizacje zamówienia przekażą oni Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z podpisanej umowy, musi być tożsamy z jego zobowiazaniem zawartym w ofercie.

W umowie zostaną określone strony i przedmiot zamówienia oraz termin realizacji umowy. Umowa będzie zawierała określenie kosztów usługi przygotwania ekspertyzy i sposobu zapłaty za realizację zamówienia oraz określenie ewentualnych kar umownych w związku z nienależytym wykonaniem umowy.

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia (umowy) – od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
Miejsce realizacji zamówienia – według wyboru Wykonawcy.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamowienia ubiegać się mogę Wykonawcy, którzy:
 • Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 • Gwarantują, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie wykonania zamówienia.
 • Posiadają udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu ekspertyz tego typu na kierunkach medycznych.
 • zobowiążą się do przeniesienia na Zmawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich do wyżej wymienionego utworu oraz umożliwienie korzystania utworu zgodnie z umową, w tym do publikacji, rozpowszechniana utworu, jego opracowywania oraz przedrukowywania itp.
  2. Z mozliwosci realizacji zamowienia wykluczone sa podmioty powiazane osobowo lub kapitałowo z Zamawiajacym lub z osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczegolnosci poprzez:
 • Uczestnictwo w społce jako wspolnik społki cywilnej lub społki osobowej,
 • Posiadanie udziałow lub co najmniej 10% akcji,
 • Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pełnomocnika Pozostawanie w zwiazku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Ocena spełniania warunkow wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złozonych dokumentow.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
   Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłozyć Wykonawcy:
 • Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
 • Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 • Oswiadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych stanowiace załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
 • dokumenty potwierdzające kompetencje i doświadczenie wykonwawacy takie jak m.in. dyplomy ukonczenia studiów/kursów w dziedzinach umożliwiających sporządzanie tego typu ekspertyz.
 • dokumenty takie jak np. zlecenia, umowy i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie sporządzania tego typu ekspertyz.
8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
   Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest złoty polski (PLN).
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • 1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostepne jest w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie www.wsps.pl , a także na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 • 2. Wykonawca moze złozyć tylko jedna oferte na dane zamowienie.
 • 3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslił wzory w formie załącznikow, winny być sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy, musi zawierać cenę brutto sporządzenia programu oraz czas sporządzenia programu liczony w dniach.
 • 4. Oferta musi być sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej lub z zachowaniem pod rygorem niewaznosci. w przypadku składania oferty w formie e-maila dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu pdf.
 • 5. Kazdy dokument składajacy sie na oferte musi być czytelny.
 • 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawce.
 • 7. Oferta musia zawierać cenę brutto wykonania zamówienia.
 • 8. Dokumenty składajace sie na oferte moga być złozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodnosć z oryginałem przez Wykonawce., w przypadku składania oferty w formie e-maila dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu pdf
 • 9. Oferta musi być sporzadzona w jezyku polskim.
 • 10. Termin związania ofertą wyniesie 30 dni.
 • 11. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie pozniej niz w terminie składania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec, ktore informacje stanowią tajemnicę. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
 • Ofertę należy składać lub nadsyłać w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie – w opakowaniu uniemożliwiajacym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  ul. Kościelna 6
  41-303 Dąbrowa Górnicza
  Z dopiskiem Oferta - Zapytanie ofertowe nr 2/2018/MCSM/POWER 5.3
  lub w formie e-mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formacie pdf

 • 13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiajacemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
 • 14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę.

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjasnień dotyczących postępowania są: Katarzyna Stanek-Wojdyła specjalista ds. zamowień publicznych.

11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
 • 1. Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiającego, lub przesłać listownie lub e-mailowo w terminie do dnia 28.03.2018 r. do godziny 20:00.
 • 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
12. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
a) Cena brutto realizacji usługi
WAGA KRYTERIUM 60 % = 60 pkt
b) Termin realizacji usługi
WAGA KRYTERIUM 40%= 40 pkt13. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Metodologia liczenia punktów w kryterium cena:
Cena najnizsza = max. ilosć punktów w kryterium.
Należy podać łaczny koszt usługi brutto.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza sie wg wzoru:

oferta z najniższą ceną / cena badanej oferty X max. ilosć punktów w kryterium

Metodologia liczenia punktów w kryterium czas realizacji:
Najkrotszy termin realizacji w dniach = max. ilosć punktów w kryterium.
Nalezy podać czas realizacji w dniach.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

oferta z najkrótszym czasem realizacji / czas realziacji badanej oferty X max. ilosć punktów w kryterium

Dodatkowe elementy podlegające ocenie:
1. Doświadczenie w zakresie przygotowywaniu ekspertyz tego typu.
2. Wykształcenie odpowiednio umożliwiające sporządzenie ekzpertyzy.

Kryteria podlegają ocenie na zasadzie spełnia – nie spełnia

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów podanych w punkcie 12 niniejszego zapytania ofertowego.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wsps.pl oraz siedzibie zamawiającego oraz na stronie www.bazakonurencyjnosci.gov.pl

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

W powiadomieniu wysłanym Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

16. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności związanych z realizacją zamówienia, mających charakter siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają w części wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. "Rozwój jakości kształcenia praktycznego w w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”.

Do zapytania ofertowego dołączono:
 OPINIA STUDENTÓW WSPS